Svenska Akademiens ordbok, SAOB, är en historisk samtidsordbok som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra dagar.

Svenska Akademiens Ordbok

Litteraturbanken som tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter är en mycket viktig samarbetspartner för Svenska Akademiens ordboksredaktion. Varje ords betydelse i SAOB exemplifieras med ett antal autentiska textutdrag (språkprov). Vid urvalet av dessa språkprov prioriteras kända litteraturverk och tillkomsten av datoriserade textsamlingar, som Litteraturbanken, ger numera stora möjligheter att få fram modernare språkprov.

Kapslar med språkprov i ordboksredaktionens arkiv i Lund

De ca nio miljoner språkprov som finns i ordboksredaktionens arkiv i Lund, och som samlats in sedan 1880-talet, är det viktigaste utgångsmaterialet för ordboken.

I SAOB ges förutom en detaljerad och noggrann behandling av ordens betydelser även en redogörelse för ordens uttal, böjning och stavning, samt etymologi, dvs. beskrivning av ordens historia och ursprung. Därefter beskrivs ordets betydelser ur ett historiskt perspektiv. Eftersom ordboken är historisk behandlas inte bara nu levande ord utan också sådana som är helt ur bruk, och betydelser tas upp som aldrig eller nästan aldrig används i dagens språkbruk.

En ordboksartikels uppbyggnad

Alla som är intresserade av ord och uttryck har glädje av Svenska Akademiens ordbok, som även är ett viktigt hjälpmedel i vetenskaplig forskning, och en rik källa för alla som vill ha hjälp vid läsning av framför allt äldre texter. I inledningen till den tryckta versionen av SAOB 1893 deklareras att ”ordboken är bestämd ej blott för vetenskapsmannen utan för hela den kunskapstörstande svenska allmänheten”. I nuläget har artiklarna a–vret färdigställts och publicerats.

Uppgiften att utarbeta en ordbok finns inskriven i Svenska Akademiens stadgar från 1786. I stadgarnas 22 § sägs att “Academiens yppersta och angelägnaste göromål” skall vara att “arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”. Det ansågs angeläget för en stat med självaktning att estetiskt odla sitt språk, och ordboken skulle med upplysning om ordens rätta stavning, böjning och betydelse bidra till språkets förskönande.

Svenska Akademiens stadgar från 1786

Det finns endast tre andra ordböcker över germanska språk som är jämförbara med SAOB -– Deutsches Wörterbuch, Woordenboek der Nederlandsche Taal och The Oxford English Dictionary. Till skillnad från de engelska och tyska ordböckerna, som beskriver även det allra äldsta språket, redogör SAOB för språket från Gustav Vasas tid till våra dagar, dvs. nysvenskan.

På webbplatserna http://saob.se och http://svenska.se kan du fritt använda Svenska Akademiens ordböcker, och på Instagram @svenskaakademiensordbok får du veta mer om ordboksredaktionens verksamhet.

Christian Mattsson, redaktionschef vid Svenska Akademiens ordboksredaktion

Eva Larson, kommunikatör och biträdande redaktör vid Svenska Akademiens ordboksredaktion