När jag får anställning på Svenska Akademiens ordbok (SAOB) i januari 2012 får jag veta att jag ska arbeta med den förberedande redigeringen av en ordboksartikel.

– Att förbereda är ett hantverk, förklarar Christina Persson, som då är förberedningens äldsta och mest erfarna medarbetare.

Plötsligt är jag en del av en historisk ordboksredaktion, och jag kastar mig in i ett yrke som jag älskar från första stund.

Min uppgift som förberedare är att redovisa de böjningar och stavningar som ett ord har i SAOB:s material. Ordboksartiklarna grundar sig på detta material, och det består av lappar med textutdrag från SAOB:s drygt 21 000 källor.

Kristina Palm i arkivet

Från början är materialet ordnat i strikt alfabetisk ordning. Härefter grovredigeras det så att homonymer, det vill säga ord som har samma form men olika betydelser, skiljs åt. (I exemplet nedan är verben och substantiven YRA homonymer.) Sammansättningar samlas ofta upp och förs till uppslagsordet som de tillhör. Här tar förberedningsarbetet vid, sedan är det redaktörens tur att skriva ordboksartiklarna och därefter granskar kontrollanten artiklarna.

På ordboken arbetar vi med partier som innehåller ett visst antal uppslagsord inom ett givet alfabetiskt spann. Mitt senast avslutade parti är YOGA–YRVAKEN.

Etymologin spelar en stor roll för om former förs samman till ett uppslagsord i SAOB eller görs till flera. När jag börjar arbeta med YRA, sbst. (substantiv), och YRA, v. (verb), finns det efter grovredigeringen endast ett substantiv respektive ett verb. Jag går till Elof Hellquists Svensk etymologisk ordbok för att få råd och drar då slutsatsen att jag måste dela substantivet YRA i två, YRA, sbst.1: omtöcknat, förvirrat, upphetsat sinnestillstånd och YRA, sbst.2: finfördelad nederbörd som drivs av vinden. Även verbet måste delas i två uppslagsord, YRA, v.1: hastigt drivas med vinden [om nederbörd] och YRA, v.2: uttrycka sig på ett förvirrat sätt. (Orsaken till att sinnesbetydelsen blir substantiv 1 respektive att nederbördsbetydelsen för verbet blir verb 1 beror på att de har äldre första belägg än sina homonymer.)

Språkprov och förberedningsrapport på “YRA”

Varför måste jag dela på de olika betydelserna? Jo, för att bakåt i tiden har de två skilda bildningssätt. Substantivet och verbet YRA, som har med ett förvirrat sinnestillstånd att göra, är bildningar till adjektivet YR. Substantivet och verbet YRA som har med nederbörd som drivs av vinden att göra har ett annat ursprung. De är bildningar till det UR som i SAOB betecknas UR, sbst.2: ”1) (ymnigt) snöfall i förening med (stark) blåst, snöglopp; äv. allmännare: oväder; särsk. (o. utom i vissa trakter, bygdemålsfärgat, numera bl.) i uttr. i ur och skur (se SKUR, sbst.1 2); förr äv. dels i förb. snö och ur, dels i oeg. l. utvidgad anv.”

Förberedningsarbetet gör att man kommer nära ord som man förut bara vara flyktigt bekant med. Uttrycket i ur och skur känner jag väl till men jag har aldrig funderat över ur. Jag inser nu att det för mig förut inte varit ett självständigt ord med en egen betydelse utan bara en del av ett uttryck. Aha-upplevelser av det här slaget erbjuder arbetet med den förberedande redigeringen titt som tätt.

/Kristina Palm, biträdande redaktör vid Svenska Akademiens ordboksredaktion

På webbplatserna http://saob.se och http://svenska.se kan du fritt använda Svenska Akademiens ordböcker, och på Instagram @svenskaakademiensordbok får du veta mer om ordboksredaktionens verksamhet.